เงื่อนไขและข้อกำหนด
Thai Doc s
Visitor

เงื่อนไข และ ข้อกำหนด

คำนิยาม

“เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูล ข้อความ ไฟล์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และสิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

“ผู้ใช้” หรือ “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเว็บไซต์ เพื่อทำให้เกิดการดำเนินการ หรือเพื่อใช้การทำงานของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในเว็บไซต์

“เรา” หรือ “ThaiDocs” หมายถึง ผู้ให้บริการภายในเว็บไซต์ thaidocs.com รวมถึงผู้ก่อตั้ง ผู้พัฒนา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

“ผู้ชำระ” หรือ “ผู้ชำระเงิน” หมายถึง ผู้ใช้ที่ทำการชำระเงินเพื่ออัพเกรดโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในเว็บไซต์

“อัพเกรด” หมายถึง การชำระเงินเพื่อเข้าถึงสิทธิในการใช้งานที่มากขึ้น หรือเพื่อปลดข้อจำกัดการใช้งานของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดต่อไปนี้ครอบครุมการใช้บริการเว็บไซต์ thaidocs.com ทั้งหมดของเรา ซึ่งการใช้บริการหรือใช้งานโปรแกรมในเว็บไซต์เราถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้

1. ข้อกำหนด
 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับ ThaiDocs อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย การบริการ โปรแกรม และซอฟต์แวร์ถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย
 1.2 ข้อมูลในการใช้งานของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์เราเป็นไปเพื่อการประมวลผล และ/หรือนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของการบริการ รวมทั้งโปรแกรมและซอฟต์แวร์ของเรา ให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
 1.3 เราอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกการให้บริการโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโปรแกรมได้ตลอดเวลา โดยอาจไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์เรา หากการยกเลิกโปรแกรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผู้ชำระเงินเพื่ออัพเกรดโปรแกรม เราจะคืนเงินให้กับผู้ชำระซึ่งได้ชำระเงินล่วงหน้าไว้ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการโปรแกรมนั้น

2. การใช้บริการเว็บไซต์เรา
 2.1 ผู้ใช้สามารถใช้บริการและเข้าถึงเว็บไซต์เราภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย
 2.2 เนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดใน thaidocs.com เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรา รวมถึงครีเอเตอร์ผู้สร้างสรรค์ส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์เรา ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิทั้งหมดนี้ ไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำซ้ำ จำหน่าย หรือการทำการอื่นใดที่เป็นการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของเราและครีเอเตอร์ ตลอดจนห้ามไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดของเว็บนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ครีเอเตอร์มีสิทธิและความเป็นเจ้าของในส่วนที่สร้างสรรค์หรือกระทำให้เกิดขึ้นโดยครีเอเตอร์ และมีสิทธิในประโยชน์ที่ควรจะได้รับตามที่ระบุไว้ในแต่ละโปรแกรม

4. ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบทั้งหมดในกิจกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้ควรระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้งาน หากพบว่าบัญชีถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านทันที หรือแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าที่ support@thaidocs.com

5. การดำเนินการของผู้ใช้
 5.1 ผู้ใช้ต้องใช้งานบนพื้นฐานของความสุจริต และไม่ผิดต่อกฎหมาย
 5.2 ผู้ใช้ต้องไม่คัดลอก แก้ไข ดัดแปลง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ หรือกระทำการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
 5.3 ผู้ใช้ต้องไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชี เพื่อใช้บริการโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ของเรา
 5.4 ผู้ใช้ต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามที่จะเข้าถึงด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนที่เราไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ของเราหรือผู้ใช้งานอื่น
 5.5 ผู้ใช้ต้องไม่หลีกเลี่ยงข้อจำกัดการใช้งาน เพื่อเข้าถึงบริการ ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เราได้กำหนดสิทธิในการเข้าถึงไว้
 5.6 ผู้ใช้ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และชื่อเสียงของเรา

6. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน
 6.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สามหรือที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าบริการข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต , ค่าการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือธุรกรรมระหว่างประเทศ เป็นต้น เราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของผู้ชำระที่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 6.2 ภาษีและค่าธรรมเนียมในส่วนของการจ่ายเงินผ่านทางพร้อมเพย์ ( PromptPay ) ซึ่งผู้ชำระอยู่ในประเทศไทย เราจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนนี้
 6.3 เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องชำระเงินโดยที่ไม่ได้ใช้งานจริง เราจึงไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิตโดยอัตโนมัติ

7. ข้อจำกัดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้
 7.1 การใช้งานเว็บไซต์จะจำกัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสิทธิการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจไม่สามารถใช้งานได้ หรือเข้าถึงได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในแต่ละโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์
 7.2 เราขอจำกัดสิทธิการใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ ได้สูงสุดจำนวน 1 เครื่องต่อ 1 บัญชีสมาชิก หากผู้ใช้งานซึ่งเป็นสมาชิกใช้อุปกรณ์เกินจำนวนที่จำกัด เราอาจปฏิเสธการเข้าถึงโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ หรือจำนวนเวลาของสิทธิในการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อาจลดลงตามจำนวนอุปกรณ์ที่เข้าถึง ดังนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องรักษาไม่ให้ผู้อื่นใดเข้าถึงบัญชีสมาชิกของผู้ใช้ หรือหากพบว่ามีการเข้าถึงบัญชีจากผู้อื่น โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบโดยทันที
 7.3 เราขอจำกัดสิทธิการใช้ข้อมูล เช่น ขนาดไฟล์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดหรืออัพโหลด , จำนวนอักษรที่ใช้ในการประมวลผลของระบบ เป็นต้น โดยจะระบุข้อจำกัดไว้ในแต่ละโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรของข้อมูลภายในเว็บไซต์ที่มากจนเกินไป และอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้อื่น

8. ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกันการใช้งาน
 8.1 เราไม่มีภาระหรือข้อผูกพันใด ๆ ในเนื้อหาและการบริการ เราขอปฏิเสธการรับประกัน ที่โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และไม่รับประกันข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร้องใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการให้บริการของเรา
 8.2 เราขอปฏิเสธความรับผิดสำหรับการกระทำใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานของผู้ใช้งานเอง ผู้ใช้จะต้องพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้

9. ข้อจำกัดความรับผิด
 9.1 ThaiDocs ขอปฏิเสธความรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่น เกี่ยวกับการสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไรใด ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ความรับผิดของเราสำหรับความประมาทอย่างร้ายแรง หรือกระทำผิดโดยเจตนาของพนักงานหรือผู้พัฒนาของเรา
 9.2 การนำเข้าข้อความ ไฟล์ หรือข้อมูลใด ๆ จากผู้ใช้งานเพื่อให้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในเว็บไซต์เราทำงานหรือประมวลผล ซึ่งโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ของเรามีหน้าที่เพียงประมวลผลเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับทราบเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องพิจารณาว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เราไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นฟ้องร้องกับผู้ใช้งาน
 9.3 ข้อจำกัดเหล่านี้ใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายไทยอนุญาต

10. การยกเลิก
 10.1 การยกเลิกโดยผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานสามารถหยุดใช้บริการของเราได้ตลอดเวลา และไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ เมื่อบัญชีของผู้ใช้งานได้สิ้นสุดลง
 10.2 การยกเลิกโดยเรา
ThaiDocs อาจยุติการให้บริการผู้ใช้ได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลที่เหมาะสม และจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่ถูกยกเลิกให้ทราบผ่านทางอีเมลอย่างน้อย 30 วันก่อนทำการยกเลิก ซึ่งเราจะระงับสิทธิการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ถ้าหากผู้ใช้งานกระทำดังนี้
  (ก) ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือกระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเราและผู้ใช้โดยรวมหรือบุคคลอื่น
  (ข) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์หรือบริการของเราตามช่วงเวลาที่กำหนด
  (ค) บัญชีของผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานจนเกินไป
 10.3 การยกเลิกโดยกฎหมาย
เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและยกเลิกตามที่กฎหมายกำหนดให้ยกเลิก หากกฎหมายมองว่าโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์หรือบริการทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายในภูมิภาคของผู้ใช้
 10.4 เมื่อเกิดการยกเลิกการใช้งานตามข้อ 9.1 และ/หรือ 9.2 เงินที่ผู้ใช้ได้ชำระล่วงหน้าในการอัพเกรดโปรแกรมหรือชำระเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเว็บไซต์เรา จะไม่สามารถขอรับคืนได้ เว้นแต่กฎหมายได้กำหนดให้ชำระคืนแก่ผู้ใช้หรือผู้ชำระ

11 เราอาจเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เมื่อกฎหมายกำหนดให้กระทำหรือเราพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องการทำ เพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ส่วนรวมและประชาชน

12 หากเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานกับ ThaiDocs ให้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายไทย

13 ทั่วไป
 13.1 ข้อกำหนดฉบับภาษาไทยใช้ในการตีความถ้อยคำตามตัวบทกฎหมาย
 13.2 การแจ้งให้ผู้ใช้ทราบมีช่องทางประกาศในเว็บไซต์ อีเมล และเพจ facebook.com/thaidocs โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของข้อความและช่องทางสื่อสาร
 13.3 ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้งานกับเรา และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้
 13.4 หากข้อตกลงหรือข้อกำหนดไม่สามารถบังคับใช้ได้ เราไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในส่วนนั้น
 13.5 ข้อกำหนดใด ๆ นอกเหนือจากนี้ ให้ถือตามกฎหมายไทย และการพิจารณาของศาล

* หากผู้ใช้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ support@thaidocs.com


นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล

ขอบคุณที่ใช้งาน ThaiDocs เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างมาก และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้ควรทราบว่าเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร โดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลผ่านทางการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยจัดเก็บจำนวนการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ และซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ และเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้จากบุคคลอื่นหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เจ้าของบัญชีไม่รู้จัก เราจึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บ IP Address,ระบบปฏิบัติการ และขนาดหน้าจอของผู้ใช้ เพื่อสามารถใช้ในการตั้งค่าจำกัดการเข้าถึงบัญชีจากบุคคลอื่นได้

2. การเก็บข้อมูลการใช้งานในโปรแกรมต่าง ๆ จะแจ้งรายละเอียดตามแต่ละโปรแกรม โดยทำการจัดเก็บเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนั้น ๆ และจะลบทิ้งหากพัฒนาแล้วเสร็จ

3. ข้อมูลการใช้งานที่เราจัดเก็บทั้งหมดเป็นความลับ จะไม่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะหรือผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ซึ่งมีเพียงผู้พัฒนาระบบเท่านั้นที่ทราบข้อมูลเหล่านี้ได้

4. ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ จะแบ่งเป็น 2 ระบบคือ
 4.1 เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีของ Google และ Facebook เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบเราได้ขอรับและจัดเก็บเพียงชื่อและอีเมลของผู้ใช้เท่านั้น ข้อมูลนอกเหนือจากนี้เป็นการจัดเก็บของ Google และ Facebook
 4.2 เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีอีเมลเมื่อผู้ใช้สมัครสมาชิกด้วยอีเมลจะต้องกรอกข้อมูลได้แก่ ชื่อผู้ใช้ , อีเมลและรหัสผ่าน โดยการจัดเก็บรหัสผ่านของเราเป็นไปตามมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล แม้ผู้พัฒนาระบบก็ไม่สามารถทราบถึงข้อมูลนั้นได้

5. ผู้ใช้สามารถเห็น ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เองได้ โดยไปที่ thaidocs.com/me หากผู้ใช้ประสงค์จะลบบัญชีผู้ใช้ สามารถแจ้งเรื่องมาที่ support@thaidocs.com โดยจะต้องใช้บัญชีอีเมลเดียวกันกับบัญชีที่จะลบเท่านั้น เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของอีเมลที่แท้จริง

6. Cookie มีอยู่ 2 รูปแบบคือ
 6.1 Cookie ที่สร้างโดย ThaiDocs ( มีอายุการใช้งาน 90 วัน )
  - Cookie Username ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมลสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือส่วนตัวเข้าสู่ระบบได้โดยง่าย โดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อหรืออีเมลใหม่ทุกครั้งที่มีการเข้าสู่ระบบ
  - Cookie proxy เป็นรหัสในการเข้าสู่ระบบที่เราสร้างขึ้น ใช้เพื่อแทน Password เพื่อไม่ให้ผู้อื่นที่สามารถเปิดดู Cookie ทราบถึง Password ที่แท้จริงได้ ทั้งนี้ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบว่าไม่ควรใช้ Cookie นี้กับเครื่องฯสาธารณะ
  - Cookie Hashlog เป็นชุดรหัสข้อมูลที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่เปิดใช้งานเว็บของเรา หากผู้ใช้ออกจากระบบ Cookie นี้จะไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีกและถูกลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน
  * Cookie proxy และ Hashlog จะถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อมีการเข้าสู่ระบบทุกครั้ง
 6.2 Cookie ที่เรานำเข้ามาจาก Google , Facebook และผู้ให้บริการจากภายนอก เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีอื่น ๆ และการเก็บข้อมูลทางสถิติ

7. ThaiDocs ประมวลผลและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นี้ เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการทำงานของระบบทั้งสิ้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้ควรเห็นด้วยและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

* หากผู้ใช้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ support@thaidocs.com


ข้อกำหนดการรับชำระเงิน

วิธีการรับชำระเงินมี 3 รูปแบบคือ
1. รับชำระทางพร้อมเพย์ ( PromptPay ) ซึ่งเป็นระบบการรับชำระอัตโนมัติที่ ThaiDocs พัฒนาขึ้นมา โดยผู้ชำระทำการสแกน QR Code ภายในโปรแกรมที่จะอัพเกรด ทั้งนี้ผู้ชำระจะต้องชำระจำนวนเงินบาทและสตางค์ให้ตรงตามจำนวนที่โปรแกรมได้แจ้งไว้ เพื่อให้โปรแกรมอัตโนมัติสามารถอัพเกรดบัญชีของผู้ชำระได้อย่างถูกต้อง
2. รับชำระทางบัญชีของ Paypal โดยผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของ Paypal ซึ่งจะนำผู้ชำระเข้าสู่การชำระเงินตามระบบของ Paypal
3. รับชำระทางบัตรเครดิตและเดบิต ซึ่งรองรับการให้บริการจาก Paypal โดยผู้ชำระจะต้องกรอก รหัสบัตร , ชื่อบนบัตร , วันหมดอายุบัตร , รหัสความปลอดภัยหลังบัตร และข้อมูลอื่นๆที่ Paypal ร้องขอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะถูกเก็บรักษาด้วยมาตรฐานความปลอดภัยของ Paypal และเราไม่ทราบข้อมูลบัตรของผู้ชำระแต่อย่างใด
* การชำระทางพร้อมเพย์ ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
** การชำระเงินผ่าน Paypal ตามข้อ 2. และ 3. จะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการซึ่งเราจำเป็นต้องเรียกรับจากผู้ชำระเพิ่มเติม ในจำนวนเงินตามที่ Paypal ได้กำหนดไว้ 4.4% + 11 บาทต่อรายการ

การนับระยะเวลาการชำระเงินเพื่ออัพเกรดโปรแกรมมี 3 แบบคือ
1. แบบรายเดือน จะเริ่มนับเวลาตั้งแต่ชำระเงินไปอีก 31 วัน
2. แบบหลายเดือน จะเริ่มนับเวลาตั้งแต่ชำระเงินไปอีก 31 วัน
3. แบบรายปี จะเริ่มนับเวลาตั้งแต่ชำระเงินไปอีก 366 วัน

ซึ่งการนับระยะเวลาจะสิ้นสุดในชั่วโมงและนาทีเดียวกันกับขณะที่ชำระ ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย ( GMT+7 ) และหากผู้ชำระไม่ได้ทำการต่ออายุโปรแกรมถือเป็นการสิ้นสุดการอัพเกรดโปรแกรมนั้น ๆ ทั้งนี้การต่ออายุโปรแกรมก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้อัพเกรดไว้ในครั้งก่อน จะนับรวมระยะเวลาที่เหลืออยู่กับระยะเวลาที่อัพเกรดเพิ่ม โดยผู้ชำระไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์แต่อย่างใด

* ผู้ชำระสามารถดูข้อมูลการชำระเงินได้ที่ thaidocs.com/pay/me
** หากเกิดปัญหาในการชำระเงิน ทั้งจากความผิดพลาดของผู้ชำระหรือโปรแกรมของเราก็ตาม สามารถแจ้งได้ที่ thaidocs.com/pay/help


นโยบายการคืนเงิน

สมาชิกที่ได้ชำระเงินเพื่ออัพเกรดโปรแกรมใน ThaiDocs ทั้งแบบรายเดือนและรายปี สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวนที่ชำระ ภายในเวลา 7 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ทำการชำระ

ผู้ชำระโปรดทราบว่าหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวไปแล้วจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้อีก และหลังจากได้รับเงินที่ชำระคืนแล้วถือเป็นการสิ้นสุดการอัพเกรดโปรแกรมนั้น

สามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานเพื่อขอรับเงินคืนได้ที่ thaidocs.com/terms/refund และเข้าดูข้อมูลการขอรับเงินคืนได้ที่ thaidocs.com/terms/myrefund


ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

สมาชิกและผู้ใช้งาน สามารถยื่นข้อร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของเรา เช่น ข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ของไฟล์ หรือการละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้งานอื่น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทางอีเมล support@thaidocs.com
โดยให้ใช้หัวข้อ "ข้อร้องเรียน" ในเนื้อหาต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล,เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งเนื้อหาโดยละเอียด
ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนจะต้องรับรองว่าข้อร้องเรียนนั้นเป็นจริงทั้งหมด สามารถพิสูจน์ทราบได้โดยชัดแจ้ง และขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงที่ได้ร้องเรียนแล้วทุกประการ