ขอรับเงินคืน
Thai Doc s
Visitor

ขอรับ เงินคืน
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันบุคคล


ขอรับ เงินคืน

นโยบายการคืนเงิน : สมาชิกที่ได้ชำระเงินเพื่ออัพเกรดโปรแกรมใน ThaiDocs ทั้งแบบรายเดือนและรายปี สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวนที่ชำระ ภายในเวลา 7 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ทำการชำระ ผู้ชำระโปรดทราบว่า หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้อีก และหลังจากได้รับเงินที่ชำระคืนแล้วถือเป็นการสิ้นสุดการอัพเกรดโปรแกรมนั้น